Eine Auswahl aus unseren bisherigen Autorenlesungen:

Jugend­buch

Ute Andresen, Mar­tin Auer­wald, Tama­ra Bach, Har­ald Grill, Lena Gore­lik, Peter Härtling, Andrea Hengsen, Josef Hol­ub, Clau­dia Klis­chat, Tilde Michels, Bart Moe­yart, Sheila Och, Miri­am Pressler, Iva Proc­hazko­va, Sig­urd Pruetz, Jut­ta Richter, Car­lo Ross, Sigrid Zee­vaert, Jut­ta Zöller, Bar­bara Lehner­er, Thomas Lang, Ali­na Bron­sky, Rolf Lap­pert

Autoren

Her­bert Achtern­busch, Tankred Dorst, Ger­hard Falkn­er, Erich Fried, Gün­ter Grass, Gert Hoff­mann, Felic­i­tas Hoppe, Ernst Jan­dl, Erwin Koch, Gün­ter Kuh­n­ert, Ulrike Mayröck­er, Andreas Neumeis­ter, Ulrich Peltzer, Susanne Riedel, Fridolin Sch­ley (Tas­silo­preis der SZ 2002), Ulrich Woelk, Elia Barceló, Klaus Kor­don, Zsuzsa Bank, Nor­bert Gstrein

Ver­lagspräsen­ta­tio­nen

Carl Hanser Ver­lag, Pres­tel Ver­lag, Rot­buch Ver­lag, Jugend­magazin „Jet­zt“ der SZ, Maro-Ver­lag

Eine Auswahl unserer bisherigen Ausstellungen mit Buchillustration:

Jin­dra Capek, Klaus Ensikat, Annegert Fuchs­hu­ber, Susanne Janssen, Nor­man Junge, Ursu­la Kirch­berg, Mar­ti­na Mair, Yvan Pom­maux, Binette Schroed­er, Hans Ticha, Kat­ja Wehn­er, Chen Jiang­hong, Quint Buch­holz, Jacky Gle­ich, Dušan Kál­lay, Isabel Pin, Ste­fanie Har­jes, Hel­ga Ban­sch, Michael Roher, Jonas Laus­tröer